รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔

16/04/2564 09:53:18 152 Pasak   Administrator

รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ
 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
01/06/2564 12:50:18 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พ
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
07/05/2564 14:03:48 Pasak   Administrator
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ส
 สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
03/05/2564 14:16:48 Pasak   Administrator
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22/04/2564 14:11:47 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานแสดงผลกา
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ 1ต.ค.63-31มี.ค.64
22/04/2564 13:36:38 Pasak   Administrator
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
 ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20/04/2564 13:27:55 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศู
 เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
09/04/2564 14:50:18 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภ
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
08/04/2564 14:26:28 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การต่