กศน.อำเภอภูซางทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก


09/04/2564 09:56:08

๕ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอภูซางได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักเด็ก

ภาพทั้งหมด
กิจกรรมและผลงาน อื่น ๆ
  กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
03/05/2564 10:04:44
กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติม
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
16/04/2564 13:46:37
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนิ
  การประชุมประชาคมตำบลป่าสัก
31/03/2564 13:58:11
การประชุมประชาคมตำบลป่าสัก การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
26/03/2564 13:47:12
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนิ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
19/03/2564 13:43:09
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจั
  ประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด" เพื่อยึดและปฏิบัติตาม
16/03/2564 11:18:41
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดทำประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
12/03/2564 13:40:13
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนิ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12/03/2564 13:38:02
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจั