กิจกรรมและผลงานทั้งหมด

  กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
03/05/2564 10:04:44
กิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
16/04/2564 13:46:37
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สนับสนุนงบป
 อ่านต่อ
   กศน.อำเภอภูซางทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก
09/04/2564 09:56:08
๕ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอภูซางได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักเด็ก
 อ่านต่อ
  การประชุมประชาคมตำบลป่าสัก
31/03/2564 13:58:11
การประชุมประชาคมตำบลป่าสัก การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
26/03/2564 13:47:12
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ สนับสนุนงบ
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
19/03/2564 13:43:09
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านเวียงแกหมู่ ๑๐ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเย
 อ่านต่อ
  ประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด" เพื่อยึดและปฏิบัติตาม
16/03/2564 11:18:41
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดทำประกาศ การเสริมสร้างวัฒธรรม "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักใสสะอาด" เพื่อยึดและปฏิบัติตาม
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
12/03/2564 13:40:13
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ส
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12/03/2564 13:38:02
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านข่วงแก้ว หมู่ ๙ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเ
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12/03/2564 13:35:10
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านต้นผึ้ง หมู่ ๓ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเย
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12/03/2564 13:31:16
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ ๘ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จัง
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12/03/2564 13:27:55
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าสัก ๒ หมู่ ๗ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเย
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
12/03/2564 13:20:23
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านแกใหม่ หมู่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
05/03/2564 13:18:00
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่าสัก หมู่ ๔ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
05/03/2564 12:58:36
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ ๒ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
05/03/2564 12:54:41
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านแก หมู่ ๑ ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
25/02/2564 13:13:59
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ
19/02/2564 13:08:27
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒
 อ่านต่อ
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
09/02/2564 13:11:22
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  
 อ่านต่อ
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
23/12/2563 11:26:41
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
07/12/2563 11:41:28
วันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายบุญส่ง เขียวใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลป่าสัก พร้อมด้วยปลัดและพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพร
 อ่านต่อ
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
05/11/2563 11:43:36
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จัง
 อ่านต่อ
   วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว
26/10/2563 10:13:23
             วันศุกร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายบุญส่ง เขียวใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลป่าสัก พร้อมด้วยปลัดและพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์ก
 อ่านต่อ
  น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๒๐ ปี
21/10/2563 09:54:34
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายบุญส่ง เขียวใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบลป่าสัก พร้อมด้วยปลัดและพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมพิธี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล
 อ่านต่อ
  วันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
14/10/2563 10:30:01
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลา
 อ่านต่อ
  สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
06/10/2563 10:14:14
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สนามเด็กเล่นสามารถสร้างปัญญา สร้างความค
 อ่านต่อ
  กิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
05/10/2563 09:51:39
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดม่วงชุม หมู่ที่ ๕ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้าน
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก
15/09/2563 11:52:02
สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ สนับสนุนโครงการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่
 อ่านต่อ
  โครงการ อบรมเยาวชนป่าสักสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓
15/09/2563 11:33:01
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินโครงการ อบรมเยาวชนป่าสักสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ
15/09/2563 11:06:07
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสักดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จัง
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
09/09/2563 10:18:50
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อการพัฒนาตนเอง สู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๓
26/08/2563 11:38:43
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลป่าสัก ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพตำบลป่าสัก ประจำปี ๒๕๖๓  ในวันที่
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ
25/08/2563 08:10:38
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสักดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จัง
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาสุขาภิบาลด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19/08/2563 10:32:25
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดยนายบุญส่ง เขียวใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินโครงการอบรม การพัฒนาสุขาภิบาลด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตรการสุขาภิบาลด้านอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตาม
 อ่านต่อ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
17/08/2563 10:54:22
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพ
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ
14/08/2563 13:48:31
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสักดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จัง
 อ่านต่อ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
14/08/2563 11:29:25
วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรร
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
11/08/2563 10:12:52
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  วันที่ ๑๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพ
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
07/08/2563 13:20:57
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสักดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังห
 อ่านต่อ
  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓
05/08/2563 12:57:04
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29/07/2563 10:47:11
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร
 อ่านต่อ
   โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปี 2563
21/07/2563 23:30:43
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก ประจำปี 2563
 อ่านต่อ
  ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
15/07/2563 11:20:48
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
15/06/2563 11:10:48
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการจิตอาสาพระราชทาน​เราทำความดีเพื่อชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์ กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
04/06/2563 10:09:28
โครงการจิตอาสาพระราชทาน​เราทำความดีเพื่อชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์ กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี          
 อ่านต่อ
  วันท้องถิ่นไทย ๒๕๖๓
20/03/2563 13:25:44
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และปร
 อ่านต่อ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๑
13/03/2563 09:54:07
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
12/03/2563 10:06:16
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าสัก
04/03/2563 11:38:12
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563
 อ่านต่อ
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
03/03/2563 12:56:02
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสั
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
21/02/2563 13:34:38
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสักดำเนินการ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2
 อ่านต่อ
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาแหล่งน้ำสร้างฝายชะลอน้ำ (ทำนบกระสอบทราย)
17/02/2563 14:39:18
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาแหล่งน้ำสร้างฝายชะลอน้ำ (ทำนบกระสอบทราย) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาแหล่งน้ำสร้างฝายชะลอน้ำ (ทำนบกระสอบทราย)  บริเวณลำน้ำฮ่
 อ่านต่อ
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
30/01/2563 09:27:42
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลัา
 อ่านต่อ
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกาา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำ
17/01/2563 13:05:29
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกาา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกาา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 25
 อ่านต่อ
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563
13/01/2563 16:24:03
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบร
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
25/12/2562 11:21:26
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลป่าสัก
25/12/2562 10:36:49
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
13/12/2562 09:59:43
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน
 อ่านต่อ
  กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
06/12/2562 09:57:13
กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
02/12/2562 10:19:13
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธันวาคม 2562 รวมพลังชุมชน ยุติเอดส์ Communities Make The Difference โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562
14/11/2562 10:06:18
โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินโครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ ตลาดนัดบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 อำเ
 อ่านต่อ
  วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
24/10/2562 10:53:48
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอย
 อ่านต่อ
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562
15/10/2562 13:17:51
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 อ่านต่อ
  การประชุมคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน
11/10/2562 09:11:09
การประชุมคณะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562
24/09/2562 16:19:30
ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการเข้าวัดทุกวันพระ ประจำปี พ.ศ.2562
20/09/2562 16:59:10
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินกิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระ ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ วัดบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ 8 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ วัดบ้านม่วงชุม หมู่ 5 วันที่ 23 สิงหาคม 256
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562
27/08/2562 10:16:07
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2562   องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปร
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
23/08/2562 14:17:41
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประ
 อ่านต่อ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
23/08/2562 11:24:35
โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก และรพ.สต.ป่าสัก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอา
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
23/08/2562 11:00:23
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 เดือนสิง
 อ่านต่อ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
23/08/2562 10:49:17
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร พิธีลงนามถวา
 อ่านต่อ
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
23/08/2562 10:11:06
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  วันที่ 12 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เ
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
06/08/2562 15:37:57
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
31/07/2562 15:45:08
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1
 อ่านต่อ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
26/07/2562 08:51:14
โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก และรพ.สต.ป่าสัก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบ
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
22/07/2562 15:48:01
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลป่าสัก
22/07/2562 14:15:35
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลป่าสัก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 อ่านต่อ
  การประชุมประจำเดือน อบต.ป่าสัก ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
22/07/2562 13:58:10
การประชุมประจำเดือน อบต.ป่าสัก ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 อ่านต่อ
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ไปใช้ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"
04/07/2562 13:46:33
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ไปใช้ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"                         ขอเชิญประชาชนในตำบ
 อ่านต่อ
  ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน
04/07/2562 11:52:34
             ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้จัดสถานที่สำหรับอ่านหนังสือ "ที่หนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" และได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถ
 อ่านต่อ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
21/06/2562 10:24:51
โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก และกศน.ตำบลป่าสัก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การ
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
14/06/2562 11:53:23
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมองค
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ประจำปี 2562
31/05/2562 09:53:12
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ประจำปี 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ประจำปี 2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2562
31/05/2562 09:43:23
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2562 ระหว
 อ่านต่อ
  ซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับเจ้าหน้าที่
23/05/2562 14:22:59
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับเจ้าหน้าที่(ด้านอัคคีภัย) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ (ด้านอัคคีภัย
 อ่านต่อ
  การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562
07/05/2562 10:57:14
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล
07/05/2562 10:33:48
พิธีถวายพระพรชัยมงคล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพา
 อ่านต่อ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
23/04/2562 11:05:05
โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
 อ่านต่อ
  โครงการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
10/04/2562 10:16:20
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 1 เมษายน 2562 บ้านแก หมู่ 1 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  วันที่ 2 เมษายน 2562 บ้า
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562
29/03/2562 10:28:09
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำปี 2562
29/03/2562 09:45:59
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซ
 อ่านต่อ
  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
20/03/2562 14:07:25
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดพื้นที่ตำบลป่าสัก ในวันที่ 13 มีนาคม 2561  ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างส
 อ่านต่อ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
20/03/2562 13:00:18
โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำป
 อ่านต่อ
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562
20/03/2562 10:56:55
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำล
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2562
22/02/2562 09:20:39
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรีย
 อ่านต่อ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562
20/02/2562 15:16:58
โครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ประจำปี 2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าสัก จัดโครงการศูนย์เรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
 อ่านต่อ
  การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
20/02/2562 14:59:57
การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพองค์การบริห
 อ่านต่อ
  โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18/02/2562 11:39:58
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
18/02/2562 11:31:13
โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดพื้นที่ตำบลป่าสัก ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
 อ่านต่อ
  สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาจัดประชุมตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือนตำบลป่าสัก
18/02/2562 11:26:47
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยาจัดประชุมตรวจสอบขอบเขตหมู่บ้านและจำนวนครัวเรือนตำบลป่าสัก  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมรณรงค์ปล่อยแถวการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
18/02/2562 11:22:12
กิจกรรมรณรงค์ปล่อยแถวการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า  ตาม"มาตราการ 60 วัน อันตราย งดเผาเด็ดขาด 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562
 อ่านต่อ
  นิเทศติดตามการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
18/02/2562 11:17:20
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นิเทศติดตามการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2562
18/02/2562 11:05:18
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2562  ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
10/01/2562 09:25:22
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ 1  วันที่ 8 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
26/12/2561 09:43:50
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 6/2561) วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
06/12/2561 09:40:37
ภาพพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉล
 อ่านต่อ
  โครงการสืบสานฮีตฮอยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
23/11/2561 15:39:48
โครงการสืบสานฮีตฮอยประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561  ณ สนามตลาดนัดบ้านม่วงชุม หมู่ 5 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
25/10/2561 11:49:05
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 4 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
 อ่านต่อ
  วันปิยมหาราช ประจำปี 2561
24/10/2561 11:06:11
วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
 อ่านต่อ
  โครงการเข้าวัดทุกวันพระ
17/10/2561 13:22:51
โครงการเข้าวัดทุกวันพระ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ 8  วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ วัดบ้านม่วงชุม หมู่ 5  วัน
 อ่านต่อ
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
16/10/2561 14:37:10
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2561องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวั
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
14/09/2561 10:39:05
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561
11/09/2561 10:22:13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2561
11/09/2561 10:15:08
โครงการอบรมพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2561
21/08/2561 10:38:47
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก  จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2561  วั
 อ่านต่อ
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561
14/08/2561 16:35:44
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2561  ณ ที่ว่าการอำเภอภูซาง
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
10/08/2561 09:15:02
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
01/08/2561 13:52:52
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561
 อ่านต่อ
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลป่าสัก
31/07/2561 11:18:52
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาวัดในพื้นที่ตำบลป่าสัก ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
 อ่านต่อ
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31/07/2561 10:46:41
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
19/07/2561 13:16:16
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
 อ่านต่อ
  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ลาว ปี 2018
19/07/2561 11:16:11
องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมงาน กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ลาว ปี 2018 วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
27/06/2561 08:44:30
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 อบต.ป่าสัก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ,คณะสงฆ์ตำบลป่าสัก, กศน.อ.ภูซาง, กศน.ต.ป่าสัก และรพ.สต.ป่าสัก ร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 อ่านต่อ
  โครงการ ค่ายคุณธรรม วัฒนธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2561
26/06/2561 09:51:51
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายคุณธรรม วัฒนธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2561 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่ว
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมผูนำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ประจำปี 2561
20/06/2561 11:02:16
โครงการอบรมผูนำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ประจำปี 2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
19/06/2561 19:38:51
“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564” องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  อำเภอภูซาง&nbs
 อ่านต่อ
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน DSPM ประจำปี 2561
01/06/2561 10:13:52
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง  4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน DSPM ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ส
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
17/05/2561 15:57:02
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 อบต.ป่าสัก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ,คณะสงฆ์ตำบลป่าสัก, กศน.อ.ภูซาง, กศน.ต.ป่าสัก และรพ.สต.ป่าสัก ร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 อ่านต่อ
  โครงการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย
30/04/2561 15:45:40
โครงการรับรองหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ด้านวิถีชุมชนสู่การพึ่งตนเอง (สสส) ในวันที่ 29 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  
 อ่านต่อ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
27/04/2561 14:35:11
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2  วันที่ 27 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
17/04/2561 11:27:31
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันที่ 12 เมษายน 2561
 อ่านต่อ
  พิธีมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย"
03/04/2561 12:39:45
พิธีมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก  อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2561
22/03/2561 15:53:39
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2561
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนในการบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (ด้านอัคคีภัย)
22/03/2561 15:38:26
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนในการบรรเทาสาธารณภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (ด้านอัคคีภัย) วันที่ 21 มีนาคม 2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว) ปีงบประมาณ 2561
22/03/2561 15:26:33
โครงการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว (โรงเรียนครอบครัว)  ปีงบประมาณ 2561  หลักสูตร "เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุในครอบครัว" วันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำ
 อ่านต่อ
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
19/03/2561 10:40:54
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561                  ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบ
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
27/02/2561 11:57:32
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 อบต.ป่าสัก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ, กศน.อ.ภูซาง, กศน.ต.ป่าสัก และรพ.สต.ป่าสัก ร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน กุมภ
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2561
26/01/2561 12:15:59
โครงการอบรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2561  วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริการส่วนตำบลป่าสัก โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
15/01/2561 11:25:05
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ประมวลภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  
 อ่านต่อ
   ร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 และร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครั
01/12/2560 11:17:26
               ร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 และร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว           &nb
 อ่านต่อ
  อบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
27/11/2560 14:05:42
อบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสักจัดอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560ให้กับผู้ปกครอง
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560
13/11/2560 14:35:39
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560  วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
08/11/2560 12:35:39
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามตลาดนัดบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 5 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
27/10/2560 14:13:57
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร           วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
25/10/2560 08:57:10
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
 อ่านต่อ
  การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1
09/10/2560 09:57:55
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ครั้งที่ 1 - บ้านแก หมู่ 1 ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน วันที่ 18 กัยยายน 2560 เวลา 07.00 - 09.0
 อ่านต่อ
  ร่วมทำบุญในวันพระ
29/09/2560 14:30:23
ร่วมทำบุญในวันพระ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญวันพระ  ณ - วัดบ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ หมู่ 8  ตำบลป่าสัก     - วัดบ้านม่วงชุม หมู่ 5  ตำบลป่าส
 อ่านต่อ
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าสัก ครั้งที่ 4/2560
29/09/2560 13:41:50
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าสัก ครั้งที่ 4/2560
 อ่านต่อ
  ร่วมบันทึกตกลงความร่วมมือธรรมนูญตำบลป่าสัก
29/09/2560 13:36:31
ร่วมบันทึกตกลงความร่วมมือธรรมนูญตำบลป่าสัก วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
29/09/2560 13:34:13
กิจกรรมชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก  ร่วมกิจกรรมชักธงชาติและร้องเพลงชา
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
12/09/2560 13:53:53
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน กันยายน 2560
08/09/2560 15:52:15
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน กันยายน 2560
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560
29/08/2560 14:53:57
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560  วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการเส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติ ประจำปี 2560
28/08/2560 09:28:07
โครงการเส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเ
23/08/2560 09:08:42
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช "การทำดอกไม้จันทร์" องค์การบริหารส่วนป่าสักร่วมกับกศน.ภู
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน สิงหาคม 2560
18/08/2560 10:26:14
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน สิงหาคม 2560 อบต.ป่าสัก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ, กศน.อ.ภูซาง, กศน.ต.ป่าสัก และโรงพยาบาลภูซาง ร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน สิงหา
 อ่านต่อ
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
16/08/2560 11:30:47
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  สมัยสามัญ ประจำปี 2560 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
16/08/2560 09:32:02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
16/08/2560 09:16:32
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
 อ่านต่อ
  งานของดีศรีภูซาง
16/08/2560 08:56:17
คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกิจกรรมงานของดีศรีภูซาง ณ สนามหน้าอำเภอภูซาง เมื่อวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2560
 อ่านต่อ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
04/08/2560 14:06:25
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2560 วันที่ 3 สิงหาคม 2560
 อ่านต่อ
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
04/08/2560 13:45:13
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา            คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมทำกิจกรรมเน
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน ก.ค.60
21/07/2560 15:10:14
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน ก.ค.60 อบต.ป่าสัก ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ, กศน.อ.ภูซาง, กศน.ต.ป่าสัก และรพ.สต.ป่าสัก ร่วมจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าสัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560
20/07/2560 15:51:48
โครงการส่งเสริมโภชนาการเพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่องค์การบริหา
 อ่านต่อ
  อบรม นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 2/2560
17/07/2560 11:16:37
อบรม นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่นที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และองค์การบริหารส่วน
 อ่านต่อ
  กิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง" ประจำปี 2560
17/07/2560 09:22:10
กิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง" ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำดีถวายในหลวง" ประจำปี 2560 ขึ้นและขอเชิญชวนป
 อ่านต่อ
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
17/07/2560 09:01:56
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส่วนราชการต่างๆ พนักงานส่วนตำบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก และประชาชนตำบลป่าสัก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดในตำบลป่าสักทั้ง 6
 อ่านต่อ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯสปสช.
30/06/2560 09:45:01
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2560
27/06/2560 11:24:28
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปี 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
27/06/2560 10:52:00
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันนี้มีพระมหาจิตรการก์ อภิปุณโญ เจ้าคณะอำเภอภูซาง เทศนาธรรม และคณะครูจาก กศน.อำเภอภูซาง,กศน.ตำบลป่าสักมาให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลป่าสัก กลุ่มปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 6
05/06/2560 10:43:56
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลป่าสัก กลุ่มปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 6   กิจกรรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ วันที่ 2 มิถุนายน 2560   โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังห
 อ่านต่อ
  โครงการอาสาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้พิการตำบลป่าสัก บูรณาการร่วมกับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2
05/06/2560 10:21:05
โครงการอาสาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้พิการตำบลป่าสัก บูรณาการร่วมกับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกับ กลุ่มสายใยรักตำบลป่าสัก สน
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
26/05/2560 09:21:49
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลป่าสัก กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน หมู่ที่ 2
25/05/2560 13:50:55
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลป่าสัก กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดิน หมู่ที่ 2  การจัดการขยะอินทรีย์และผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน วันที่ 24 พฤษภาคม 2560  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหว
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ (ด้านอัคคีภัย)
24/05/2560 15:38:32
โครงการฝึกซ้อมแผนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ (ด้านอัคคีภัย) วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้น/กฏหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
17/05/2560 14:39:46
โครงการให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้น/กฏหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลป่าสัก วันที่ 17 พฤษภาคม 2560  ณ ห
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายอย่างง่ายฯ
04/05/2560 14:58:55
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายอย่างง่ายด้วยอาชีพเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "กิจกรรมการเพาะพันธ์กบ" วันที่ 28 เมษายน 2560  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มทำขนม หมู่ 1)
04/05/2560 14:45:04
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มทำขนม หมู่ 1) วันที่ 7 เมษายน 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเย็บผ้าด้นมือ หมู่ 10)
04/05/2560 13:50:26
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเย็บผ้าด้นมือ หมู่ 10) วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2560
04/05/2560 10:03:28
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเยาวชนป่าสักสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด
24/04/2560 15:25:56
โครงการอบรมเยาวชนป่าสักสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด ประจำปี 2560 วันที่ 20 – 21 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน มีนาคม 2560
24/03/2560 12:43:29
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน มีนาคม 2560
 อ่านต่อ
  โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560
23/03/2560 09:47:44
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
22/03/2560 12:43:41
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตำบลป่าสัก วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังห
 อ่านต่อ
  กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
20/03/2560 11:30:09
กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบ
 อ่านต่อ
  โครงการเพิ่มประะสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
17/03/2560 09:14:25
โครงการเพิ่มประะสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก วันที่ 7 มีนาคม 2560
 อ่านต่อ
  โครงการรับแจ้งแสดงรายการที่ดิน และชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
02/03/2560 11:36:24
โครงการรับแจ้งแสดงรายการที่ดิน และชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
21/02/2560 12:57:05
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 อ่านต่อ
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
17/01/2560 10:57:22
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน ธันวาคม 2559
28/12/2559 10:51:45
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 อ่านต่อ
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก
25/11/2559 10:47:19
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 อ่านต่อ
  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
22/11/2559 11:52:21
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คณะผู้บริหาร ปลัด อบต สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำกิจกรรมทำความดีถวาย
 อ่านต่อ
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
31/10/2559 10:26:46
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ตุลาคม 2559
 อ่านต่อ
  โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน ตุลาคม 2559
27/10/2559 16:18:54
โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 อ่านต่อ
  กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก
27/10/2559 15:55:29
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสัก สภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าสักทำกิจกรรมผูกและแจกริบบิ้นสีดำแก่ประชาชน ณ ตลาดนัดบ้านหม้อ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ใช้แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรม
 อ่านต่อ
  โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก
18/10/2559 13:52:10
โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก ประจำเดือน กันยายน 2559
 อ่านต่อ
  การจัดประชุมประชาคมตำบลป่าสัก
17/10/2559 13:21:46
การจัดประชุมประชาคมตำบลป่าสัก วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำป่าสัก
 อ่านต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมวัดทำบุญวันพระ
10/10/2559 09:48:21
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักร่วมวัดทำบุญวันพระ ณ วัดในเขตตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าสัก
15/09/2559 16:41:04
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดไข้เลือดออก​ *การพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลป่าสัก*
 อ่านต่อ
  โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก
05/08/2559 16:44:09
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 อ่านต่อ
  โครงการอาสาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย ผู้พิการ ประจำปี 2559
15/07/2559 08:47:02
โครงการอาสาเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย ผู้พิการ ประจำปี 2559 ดำเนินการโดย กลุ่มสายใยรักตำบลป่าสัก สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก/องค์การบริห
 อ่านต่อ
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด..ไข้เลือดออก..
13/06/2559 14:38:39
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาด..ไข้เลือดออก.. โดย..องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก...
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559
30/05/2559 12:40:51
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบ
 อ่านต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
04/05/2559 10:02:15
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย วันที่ 9 เมษายน 2559
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2559
03/05/2559 12:51:10
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ประจำปี 2559 28 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเยาวชนป่าสักสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด
22/04/2559 09:19:54
โครงการอบรมเยาวชนป่าสักสดใสห่างไกลเอดส์และยาเสพติด วันที่ 20 เมษายน 2559
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก
12/04/2559 10:53:18
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก  วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  การตรวจนิเทศงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเย
08/04/2559 14:49:34
การตรวจนิเทศงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  วันที่ 7 เมษายน 2559
 อ่านต่อ
  โครงการกินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งตนเอง
31/03/2559 11:24:43
โครงการกินดีอยู่ดีด้วยวิถีพึ่งตนเอง วันที่ 29 มีนาคม 2559 
 อ่านต่อ
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติ ประจำปี 2559
29/03/2559 13:06:47
โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ตามแหล่งธรรมชาติ ประจำปี 2559 ณ วัดสถาน และอุทยานแห่งชาติภูซาง ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
 อ่านต่อ
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี
28/03/2559 13:21:24
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หมู่ 1 - หมู่ 10 ตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
24/03/2559 15:00:29
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2559 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก
23/03/2559 14:01:20
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมตำบลป่าสัก สนับสนุนโดย - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลป่าสัก - องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก - โรงพยาบาลส่งเสริ
 อ่านต่อ
  โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
22/03/2559 14:44:52
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 16 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 อ่านต่อ
  วันท้องถิ่นไทย
18/03/2559 11:46:07
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559 องค์การบริหา่รส่วนตำบลป่าสัก
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
26/02/2559 11:20:37
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ มีวัตถุเพื่อ 1.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน               2.เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนทั
 อ่านต่อ
  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
18/02/2559 14:23:54
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีวัฒถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพิ่อให้เด็กอนุบาลได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อการพัฒนาให้เป็นไปตามวัยและศักยภาพ 2. เพื่อปลูกฝังให้เ
 อ่านต่อ
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครังที่ 2/2559
20/01/2559 11:55:25
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม องค์การบริ
 อ่านต่อ
  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
13/01/2559 09:18:26
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องสร้างสรรด์ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ๒. เพื่อปลูกฝังค่านิย
 อ่านต่อ
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2559
25/12/2558 13:29:01
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด และเป็นการยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้
 อ่านต่อ
  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครังที่ 1/2559
15/12/2558 14:09:45
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม องค์การ
 อ่านต่อ
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
25/11/2558 14:10:26
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
 อ่านต่อ
  โครงการอบรมเยาวชนป่าสักสดใส ห่างไกลยาเสพติด
24/04/2558 13:55:30
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนป่าสักสดใส  ห่างไกลยาเสพติด  ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.  เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้และทราบถ
 อ่านต่อ
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก
24/04/2558 11:15:00
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลป่าสัก  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้  ความเข้าใจ  ปรับ
 อ่านต่อ
  ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 31
13/01/2558 10:35:35
ด้วยศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่  31  จังหวัดพะเยา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก  ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลป่าสัก  จำนวน  200  ผืน
 อ่านต่อ